Gargoyles for Solo Piano, Op. 29
Brian Wallik, piano

TNC Recordings # TNC CD 1410